Search form

Mattiu 19

Yù Pangituddu ni Apu Kesu nga Meyannung sù Paggúnge nayù ira Magatáwa

Markus 10:1-12; Lukas 16:18

1Á kabalin na nagubobuk ni Apu Kesu karanniaw, nánaw ta purubinsia na Galilia, nga minay sù lugár na Judiya ta dammáng na danum na Jordan. 2Á jimináddán kuna yù ira magaru nga tatolay. Á pinammapiá ni Apu Kesu ngámin yù ira máttakì tán nga lugár.

3Á jiminikkì kâ Apu Kesu yù ira Parisio nga makiubobuk kuna, ta ikáyâ da nakuan nga tukubán nu kunnasi yù itabbák na sù iyabbû da. “Máyâ panò sù tunung na rilisiot tam nu igúnge na laláki yù atáwa na, maguray lâ yù kegapuánán na?” kud da kuna. 4Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Arán naw panò binibbik yù netúrâ sù dán nga libru, ta pinarò ni Namarò yù tolay nga laláki ánna babay sù ngaw o-olu nga ággaw? 5Á kinagi ni Namarò, ‘Yáyù gapu na nga panawán na laláki yù ira darakal na, tapè metádday sù atáwa na. Á mabbáli yù ira magatáwa nga kunnay ta táttádday lâ yù baggi ra.’+ 6Á gapu ta ari iren duá, nu ari lâ nga táttádday, yáyù nga ari mánugù nga passinnán na tolay yù ira nga pinattádde ni Namarò,” kun ni Apu Kesu.

7Á pakaginná nayù ira Parisio sù kinagi na, iniyabbû da laguk, “Á ngattá, ta initúrâ ni Kákay Moyses yù tunung nga makkagi ta ajjan yù awayyá na laláki nga igúngay yù atáwa na nu iyawâ na yù permá na nga pakasinganán ta paggúnge ra, lage na papanáwan yù atáwa na?” kud da. 8Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Nataggâ garè yù ulu naw, á yáyù nga inanugù ni Moyses ta igúnge naw yù atáwa naw. Ngam ari nga kunnian áddè ngaw sù ngaw o-olu nga ággaw. 9Á yawe laguk yù kagiak ku nikayu. Yù tolay nga mangigúngay ta atáwa na, mássiki nu ari nga nakikarallaw yù babay, á nu mangatáwa yù laláki sangaw ta tanakuán nga babay, makaliwâ, ta mebiláng ta mangarallaw,” kun ni Apu.

10Á pakaginná nayù ira sinudduán ni Apu Kesu sawe nga kinagi na sù ira Parisio, kinagi ra kuna, “Á nu kunnian yù ággián nayù magatáwa, napiángin lállaguk nu awán ta mangatáwa,” kud da. 11Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Arán na ngámin ira mágalán ni Namarò nga manuppál sawe netuddu, nu ari galâ yù ira pinassikan ni Namarò. 12Ta nakkakerumá yù gapu na nga ari mangatáwa yù ira lálláki. Ajjan yù ira nga nakeyanatád da yù ari mangatáwa. Á ajjan yù ari mangatáwa gapu ta nakapun. Á ajjan gapay yù mabbaluntáriu nga ari mangatáwa tapè tángngagan na yù pangipakánnámmu na ta meyannung sù pammagure ni Namarò. Á yù makatuppál sawe ituddù, tuttulan na laguk,” kun ni Apu.

Yù Pagayáyâ ni Apu Kesu sù ira Ábbing

Markus 10:13-16; Lukas 18:15-17

13Á ajjan yù ira tatolay nga nangiyángay sù ira ábbing kâ Apu Kesu, tapè támmitan na ira ánna ipakimállà na ira kâ Namarò. Ngam gimmá ra ira nayù ira sinudduán ni Apu. 14Á kinagi ni Apu Kesu, “Anugutan naw ta umay nikán yù ira ábbing. Arán naw ira gammán. Ta yù ira tatolay nga tumulù, nga mangikatalà nikán ta kunnay sawe ira ábbing, aggira yù mesipà sù pammagure ni Namarò,” kun na. 15Á inipotun na laguk yù limá na nira. Á kabalin na nanangngal nira, á nánawin.

Yù Tolay nga Maríku

16Á ajjan yù tolay nga minay kâ Apu Kesu, á kinagi na kâ Apu, “Mesturu, anni laguk yù napiá nga akkuák ku nakuan, tapè mepattolayà nga mesipà kâ Namarò ta áddè ta áddè?” kun na. 17Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Ngattá, ta iyabbû mu nikán yù meyannung sù napiá? Si Namarò yù napiá, nga táttádday lâ. Á nu ikáyâ mu nga mepattolay nga mesipà kâ Namarò ta áddè ta áddè, kurugam mu yù ngámin nga tunung ni Namarò,” kun na. 18“Á anni nga tunung?” kun nayù tolay kâ Apu. Initabbák ni Apu Kesu, “Ari ka mamapátay. Ari ka mangarallaw. Ari ka makkokò. Ari ka malladduk nga massistígu. 19Makimoray ka sù ira darakal mu, á iddukam mu yù ira kábulum mu ta kunnay ta pangiddù mu sù baggim,”+ kun ni Apu. 20Á kinagi nayù tolay kuna, “Kurugak ku ngámin dannian. Á anni paga yù máwák ku nga akkuán?” kun na. 21Á kinagi na laguk ni Apu Kesu, “Nu ikáyâ mu nga palurotan yù kukurugán nga napiá, em mu iláku ngámin yù kukuám, á isinek mu yù pallakuám mu sù ira pobare nga marigirigâ, tapè ajjan yù tagikuám mu ánna yù napiá nga paggianám mu ta lángì. Á umay ka laguk mepulù nikán,” kun na. 22Á pakaginná nayù tolay sù kinagi ni Apu Kesu, nánaw nga nepallà yù daddam na, gapu ta aru yù kukuá na.

23Á pakasingan ni Apu Kesu sù páno nayù maríku, kinagi na sù ira sinudduán na, “Kuruk yù kagiak ku nikayu, ta marigâ garè nga tumulù yù maríku kâ Namarò tapè mesipà nakuan sù pammagurayán ni Namarò. 24Á ta ángngarigán, yù kamel. Más malogon yù állabbû na kamel sù abbû na dágum, ánnè ta tumulù yù tolay nga maríku kâ Namarò, tapè mesipà sù pammagure na,” kun na. 25Á pakaginná nayù ira sinudduán na karannian, nepallà yù kapállâ da. Á kinagi ra, “Asinni laguk meyígù nga mesipà kâ Namarò?” 26Á iningan na ira ni Apu Kesu, á kinagi na, “Awán ta tolay nga makakuá karanniaw. Si Namarò lâ yù makáwayyá ta ngámin, ta awán gemma ta áddè na pakáwayyá na,” kun na.

27Á yáyù nga nagubobuk si Eduru, á kinagi na, “Ye, sikami, nilikuránám mingin ngámin ánna siminuttul kami nikaw. Á anni laguk sangaw yù balabálà mi?” 28Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Manguli si Namarò sawe dabbuno sangaw, á sikán, nga Kaká na ngámin na tatolay yù meparáyaw nga magitubang sù maddalingáráng nga pagitubangán nayù patul nga mammaguray. Á sikayu nga mapulu duá nga siminuttul nikán, magitubang kayu gapay ta mapulu duá nga pagitubangán naw, nga mammaguray ánna mamanunnù sù ira ngámin nga Kudio, nga ginaká nayù ira mapulu duá nga ánâ ni Israel. 29Á ngámin yù ira tatolay nga panawád da yù bale ra, onu yù wáwwagi ra, darakal da, ánâ da, onu yù ákkomanád da megapu sù pangayâ da ánna panguruk da nikán, á aru yù bálà da nga alawatad da sangaw, á mepattolay ira nga mesipà kâ Namarò ta áddè ta áddè. 30Ngam aru sù ira kátannangán kunangan, nga mapagukák sangaw. Á aru yù ira nagukák kunangan, nga kátannangán sangaw.”