Search form

Mattiu 19:11

11Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Arán na ngámin ira mágalán ni Namarò nga manuppál sawe netuddu, nu ari galâ yù ira pinassikan ni Namarò.