Search form

Mattiu 19:12

12Ta nakkakerumá yù gapu na nga ari mangatáwa yù ira lálláki. Ajjan yù ira nga nakeyanatád da yù ari mangatáwa. Á ajjan yù ari mangatáwa gapu ta nakapun. Á ajjan gapay yù mabbaluntáriu nga ari mangatáwa tapè tángngagan na yù pangipakánnámmu na ta meyannung sù pammagure ni Namarò. Á yù makatuppál sawe ituddù, tuttulan na laguk,” kun ni Apu.