Search form

Mattiu 19:13

Yù Pagayáyâ ni Apu Kesu sù ira Ábbing

Markus 10:13-16; Lukas 18:15-17

13Á ajjan yù ira tatolay nga nangiyángay sù ira ábbing kâ Apu Kesu, tapè támmitan na ira ánna ipakimállà na ira kâ Namarò. Ngam gimmá ra ira nayù ira sinudduán ni Apu.