Search form

Mattiu 19:14

14Á kinagi ni Apu Kesu, “Anugutan naw ta umay nikán yù ira ábbing. Arán naw ira gammán. Ta yù ira tatolay nga tumulù, nga mangikatalà nikán ta kunnay sawe ira ábbing, aggira yù mesipà sù pammagure ni Namarò,” kun na.