Search form

Mattiu 19:16

Yù Tolay nga Maríku

16Á ajjan yù tolay nga minay kâ Apu Kesu, á kinagi na kâ Apu, “Mesturu, anni laguk yù napiá nga akkuák ku nakuan, tapè mepattolayà nga mesipà kâ Namarò ta áddè ta áddè?” kun na.