Search form

Mattiu 19:17

17Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Ngattá, ta iyabbû mu nikán yù meyannung sù napiá? Si Namarò yù napiá, nga táttádday lâ. Á nu ikáyâ mu nga mepattolay nga mesipà kâ Namarò ta áddè ta áddè, kurugam mu yù ngámin nga tunung ni Namarò,” kun na.