Search form

Mattiu 19:21

21Á kinagi na laguk ni Apu Kesu, “Nu ikáyâ mu nga palurotan yù kukurugán nga napiá, em mu iláku ngámin yù kukuám, á isinek mu yù pallakuám mu sù ira pobare nga marigirigâ, tapè ajjan yù tagikuám mu ánna yù napiá nga paggianám mu ta lángì. Á umay ka laguk mepulù nikán,” kun na.