Search form

Mattiu 19:23

23Á pakasingan ni Apu Kesu sù páno nayù maríku, kinagi na sù ira sinudduán na, “Kuruk yù kagiak ku nikayu, ta marigâ garè nga tumulù yù maríku kâ Namarò tapè mesipà nakuan sù pammagurayán ni Namarò.