Search form

Mattiu 19:24

24Á ta ángngarigán, yù kamel. Más malogon yù állabbû na kamel sù abbû na dágum, ánnè ta tumulù yù tolay nga maríku kâ Namarò, tapè mesipà sù pammagure na,” kun na.