Search form

Mattiu 19:26

26Á iningan na ira ni Apu Kesu, á kinagi na, “Awán ta tolay nga makakuá karanniaw. Si Namarò lâ yù makáwayyá ta ngámin, ta awán gemma ta áddè na pakáwayyá na,” kun na.