Search form

Mattiu 19:4

4Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Arán naw panò binibbik yù netúrâ sù dán nga libru, ta pinarò ni Namarò yù tolay nga laláki ánna babay sù ngaw o-olu nga ággaw?