Search form

Mattiu 19:5

5Á kinagi ni Namarò, ‘Yáyù gapu na nga panawán na laláki yù ira darakal na, tapè metádday sù atáwa na. Á mabbáli yù ira magatáwa nga kunnay ta táttádday lâ yù baggi ra.’