Search form

Mattiu 2:16

Yù Pangipapáte ni Patul Erodo sù ira Baddì nga Ábbing

16Á pakánnámmu ni Patul Erodo ta sinestemán nayù ira masírik nga lálláki, nga ari manoli nga mangiránuk kuna, á nepallà yù pore na. Á jinok na yù ira umay mamapátay sù ira ngámin nga ábbing nga lálláki sù ili na Betlekem ánna yù ira bárriu na. Á pinapáte ra ngámin yù ira kapángngiyanâ ánna áddè ta duá yù dagud da, gapu ta pabbisítá ni Erodo sù ira masírik nga lálláki, nánnámmuán na ta duá ragunin yù nappasá áddè sù olu nga pakasingad da sù bituan.