Search form

Mattiu 2:18

18“Maginná nayù ira tatolay yù ira gikulukuletán,

nga nepallà yù daddam da,

túrin sù lugár na Rama.

Maraddam yù ira ginaká ni Rakel,

megapu sù pámmatay nayù ira ánâ da.

Awán bulubugá ta ággayáyâ da,

ta natayin yù ira ábbing.”