Search form

Mattiu 2:22

22Á labbè da ta lugár na Israel, narámak ni Kusè ta nammaguray ta lugár na Judiya si Arkelò, nga táli ni Patul Erodo nga yáma na. Á naganássing si Kusè nga manoli ta lugár na Judiya. Á pattatagenà na mángin ni Kusè, inipakánnámmu ni Namarò kuna ta umay ira sù purubinsia na Galilia.