Search form

Mattiu 2:4

4Á gapu ta naburung si Patul Erodo, inipágál na yù ira ngámin nga kátannangán nga pári ánna yù ira mangituddu sù tunung da, á iniyabbû na nira, nga kun na, “Sogián nayù nakeyanatán nayù mammaguray nga mangngágan ta Kiristu?”