Search form

Mattiu 20

Yù Meyannung sù Pabbalabálà ni Namarò sù ira Tatole na

1Á pagángngarigán ni Apu Kesu paga, kinagi na, “Á kunniawe yù keyarigán nayù pammagurayán ni Namarò ta lángì. Ajjan yù tolay nga makákkuá ta namulán ta úbas. Á naggammiá yù tolay nga minay magágál sù ira mangallu nga umay mattarabáku ta kobasán na. 2Á pagágál na nira, initarátu na ta táddanán na ira nga katággitádday sù negagángay ta tangággaw, á minay ira laguk nga mattarabáku sù kamulán na.

3“Á sangaw nu ággawin, minay yù tolay ta dápun, á nasingan na yù ira káruán nga lálláki nga awán ta pattarabakuád da. 4Á kinagi na nira, ‘E kayin mattarabáku gapay sù kobasák ku, ta iyawâ ku nikayu sangaw yù mepángngà nga táddán naw,’ kun na. 5Á minay ira laguk.

“Á manganánnuán, pattangngá na ággaw, minay galâ yù tolay ta dápun, á inagálán na yù ira nga ajjan tán. Á pannarek na bilák, kunnian galâ má kingnguá na, ta en na jinok yù ira nálek na ta umay ira mattarabáku. 6Á ta púgágin, minay má galâ yù tolay, á nasingan na yù ira nga lálláki paga tán, á iniyabbû na nira, ‘Ngattá, ta tangatangággaw kayu nga makiubobuk saw?’ kun na. 7Á initabbák da, ‘Awán garè ta pattarabakuám mi.’ Á kinagi na nira, ‘E kayu gapay laguk mattarabáku sù kobasák ku,’ kun na.

8“Á pajjibbà, minay yù makákkuá ta kobasán, á kinagi na sù pangikárguán na, ‘Agálám mu yù ira mangallu, á táddanám mu ira. Papoluam mu nga táddanán yù ira tatolay nga naporián, á paporianam mu nga táddanán yù ira napolu,’ kun na. 9Á ánge nayù ira mangallu nga naporián, sináddanán na ira laguk nga katággitádday sù negagángay ta tangággaw. 10Á ánge ra gapay nayù ira napolu, kagiad da ta malannapán támma yù táddád da. Ngam negittá galâ yù táddád da sù neyawâ sù ira naporián. 11Á pakálawâ da sù táddád da, naddagaragim ira. 12Á kinagi ra sù makákkuá ta dabbun, ‘Ngattá, ta inigittám yù táddád da sù táddám mi? Ta danniaw ira, táttádday lâ nga oras yù pattarabáku ra. Ngam sikami, tangatangággaw kami nga nagiyangngà ta pátu na bilák!’ kud da. 13‘Ey, kopun,’ kun nayù makákkuá sù kobasán sù tádday nira, ‘arát taka nilogò, á awán ta liwâ ku nikaw. Arát ta panò nattarátuán nga táddanát taka sù mepángngà ta tangággaw? 14Apam mu laguk yawe táddám mu, á lubbè kangin ta balem. Ari panò napiá nu ikáyâ ku nga igittá yù itáddák ku sù naporián ánna yù itáddák ku nikaw? 15Awán panò ta awayyâ nga maggástu sù kukuâ? Mamassil ka támma garè, gapu sù ángngikállà ku!’ kun na.”

16Á inibalin na laguk nga kinagi ni Apu Kesu, “Á kunnian yù ággián nayù ira tatolay ta pammagurayán ni Namarò ta lángì. Ta mapolu nga mabálatán sangaw yù ira maporián nga mágalán kunangan. Á maporián nga mabálatán sangaw yù ira mapolu nga mágalán kunangan,” kun na.

Yù Pamillu ni Apu Kesu nga Makkagi ta Pate na Sangaw

Markus 10:32-34; Lukas 18:31-34

17Á god di Apu Kesu ta ili na Jerusalem, inilillì na yù ira mapulu duá nga sinudduán na sù ira káruán nga tatolay. Á ta pallakalakák da ta dálan, nakiubobuk nira, á kinagi na, 18“Ginnán naw yawe kagiak ku. Gumon ittam ta Jerusalem. Á labbè tam sangaw, gaputad dangà, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay. Á ikeká rangà ta arubáng nayù ira kátannangán nga pári ánna yù ira mesturu nga mangituddu sù tunung. Á pagikaruad dangà sangaw ta patay. 19Á iyawâ dangà sangaw sù ira ari Kudio. Á uyoyungád dangà, á palapaligatad dangà. Á ipátà dangà laguk sangaw ta kurù. Á sangaw sù mekatallu nga ággaw, maginnanolayà,” kun ni Apu Kesu.

Yù Kiniddo nayù Yená di Ime kâ Kuan

Markus 10:35-45

20Á manganánnuán, jimikkì kâ Apu Kesu yù atáwa ni Sebedo, nga nepappupúlù sù ira ánâ na, di Ime kâ Kuan. Á namalittúkak yù babay ta arubáng ni Apu Kesu, ta ajjan yù ipakimállà na. 21Á iniyabbû ni Apu Kesu kuna, “Anni yù ikáyâ mu?” Á simibbák yù babay, “Apu, parè bì lâ nakuan tanu magitubang ka sangaw nga mammaguray sù páppatulám mu, á mepagitubang bì nakuan gapay nikaw yawe ira duá nga ánâ ku, á passidduá nga bangád daka, nga tádday ta jiwanám mu ánna tádday ta jimigim,” kun na. 22Á kinobobuk ni Apu yù ira sinudduán na, di Ime kâ Kuan, á kinagi na nira, “Arán naw garè ammu yù kiddawan naw. Tumulù kayu panò nga mepagiyattam sù panigirigâ nayù ira tatolay, ta kunnay sù attamák ku sangaw?” kun na. Á kinagi ra, “Wan, meyattam mi,” kud da. 23Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Kuruk nga attamán naw noka yù jigâ nga kunnay ta ággiyattam ku sangaw. Ngam awán ta awayyâ nga mappíli sù ira mepagitubang ta jiwanák ku ánna jimigì. Dannian nga pagitubangán yù naparán megapu sù ira nga piníli ni Ammò ku,” kun na nira.

24Á pakaginná nayù ira mapulu nga sinudduán ni Apu sù kiniddo nayù ira duá nga kábulud da kuna, nakujjà yù mammang da laguk sù ira duá nga mawwagi. 25Á yáyù nga inagálán ni Apu Kesu yù ira sinudduán na, á kinagi na, “Ammu naw gemma yù kustombare nayù ira patul nga mammaguray, ta kitarok ira sù ira tatole ra. Á yù ira makáwayyá nga gádde ra, aripanad da yù ira tatolay. 26Ngam sikayu, arán naw ira párigán! Ari nga kunnian yù akkuán naw. Ta yù tolay nga máyâ nga mebiláng ta kotunán naw, tumulù laguk nga mabbaluntáriu nga masserbi nikayu. 27Á yù tolay nga máyâ nga mebiláng ta kátannangán naw, máwák na laguk nga mangabbák nikayu nga kun na aripan naw. 28Á yáyù yù kunnay gapay nikán, nga Kaká na ngámin na tatolay. Aringà minay nga passerbián na tatolay, ngam umayakin masserbi nira ánna metapilà nga magikáru sù liwâ na aru nga tatolay, tapè makipakomá ira kâ Namarò ánna meyígù ira sù liwâ da,” kun ni Apu Kesu.

Yù Pamammapiá ni Apu Kesu sù ira Duá nga Buling

Markus 10:46-52; Lukas 18:35-43

29Á ta páno di Apu Kesu ánna yù ira sinudduán na ta ili na Jeriku, jimináddán kuna yù ira magaru. 30Á ajjan yù duá nga buling nga nagitubang ta aggik na dálan. Á pakaginná ra ta nattalebák si Apu Kesu, pine ra nakkatol, “Apu, ikállà kami bì, sikaw nga ginaká ni Patul Dabid,” kud da. 31Á napporayád da ira nayù ira tatolay. Á kinagi ra nira ta ari ira mattannuk. Ngam pine ra lâ nakkatakatol nga iniyássikad da, “Apu, ikállà kami bì, sikaw nga ginaká ni Patul Dabid!” kud da. 32Á pakaginná ni Apu Kesu, nagginnà ta dálan, á inagálán na ira. Á iniyabbû na nira, “Anni yù ikáyâ naw nga akkuák ku megapu nikayu?” kun na. 33Á kinagi ra, “Apu, ikáyâ mi ta makasingan kamingin,” kud da. 34Á nakalò yù allà ni Apu Kesu nira ánna siniggek na yù matá ra. Á dagarágâ nakasingan iren, á nepappupúlù ira kuna.