Search form

Mattiu 20:1

Yù Meyannung sù Pabbalabálà ni Namarò sù ira Tatole na

1Á pagángngarigán ni Apu Kesu paga, kinagi na, “Á kunniawe yù keyarigán nayù pammagurayán ni Namarò ta lángì. Ajjan yù tolay nga makákkuá ta namulán ta úbas. Á naggammiá yù tolay nga minay magágál sù ira mangallu nga umay mattarabáku ta kobasán na.