Search form

Mattiu 20:12

12Á kinagi ra sù makákkuá ta dabbun, ‘Ngattá, ta inigittám yù táddád da sù táddám mi? Ta danniaw ira, táttádday lâ nga oras yù pattarabáku ra. Ngam sikami, tangatangággaw kami nga nagiyangngà ta pátu na bilák!’ kud da.