Search form

Mattiu 20:13

13‘Ey, kopun,’ kun nayù makákkuá sù kobasán sù tádday nira, ‘arát taka nilogò, á awán ta liwâ ku nikaw. Arát ta panò nattarátuán nga táddanát taka sù mepángngà ta tangággaw?