Search form

Mattiu 20:18

18“Ginnán naw yawe kagiak ku. Gumon ittam ta Jerusalem. Á labbè tam sangaw, gaputad dangà, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay. Á ikeká rangà ta arubáng nayù ira kátannangán nga pári ánna yù ira mesturu nga mangituddu sù tunung. Á pagikaruad dangà sangaw ta patay.