Search form

Mattiu 20:2

2Á pagágál na nira, initarátu na ta táddanán na ira nga katággitádday sù negagángay ta tangággaw, á minay ira laguk nga mattarabáku sù kamulán na.