Search form

Mattiu 20:20

Yù Kiniddo nayù Yená di Ime kâ Kuan

Markus 10:35-45

20Á manganánnuán, jimikkì kâ Apu Kesu yù atáwa ni Sebedo, nga nepappupúlù sù ira ánâ na, di Ime kâ Kuan. Á namalittúkak yù babay ta arubáng ni Apu Kesu, ta ajjan yù ipakimállà na.