Search form

Mattiu 20:21

21Á iniyabbû ni Apu Kesu kuna, “Anni yù ikáyâ mu?” Á simibbák yù babay, “Apu, parè bì lâ nakuan tanu magitubang ka sangaw nga mammaguray sù páppatulám mu, á mepagitubang bì nakuan gapay nikaw yawe ira duá nga ánâ ku, á passidduá nga bangád daka, nga tádday ta jiwanám mu ánna tádday ta jimigim,” kun na.