Search form

Mattiu 20:22

22Á kinobobuk ni Apu yù ira sinudduán na, di Ime kâ Kuan, á kinagi na nira, “Arán naw garè ammu yù kiddawan naw. Tumulù kayu panò nga mepagiyattam sù panigirigâ nayù ira tatolay, ta kunnay sù attamák ku sangaw?” kun na. Á kinagi ra, “Wan, meyattam mi,” kud da.