Search form

Mattiu 20:23

23Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Kuruk nga attamán naw noka yù jigâ nga kunnay ta ággiyattam ku sangaw. Ngam awán ta awayyâ nga mappíli sù ira mepagitubang ta jiwanák ku ánna jimigì. Dannian nga pagitubangán yù naparán megapu sù ira nga piníli ni Ammò ku,” kun na nira.