Search form

Mattiu 20:28

28Á yáyù yù kunnay gapay nikán, nga Kaká na ngámin na tatolay. Aringà minay nga passerbián na tatolay, ngam umayakin masserbi nira ánna metapilà nga magikáru sù liwâ na aru nga tatolay, tapè makipakomá ira kâ Namarò ánna meyígù ira sù liwâ da,” kun ni Apu Kesu.