Search form

Mattiu 20:32

32Á pakaginná ni Apu Kesu, nagginnà ta dálan, á inagálán na ira. Á iniyabbû na nira, “Anni yù ikáyâ naw nga akkuák ku megapu nikayu?” kun na.