Search form

Mattiu 20:6

6Á ta púgágin, minay má galâ yù tolay, á nasingan na yù ira nga lálláki paga tán, á iniyabbû na nira, ‘Ngattá, ta tangatangággaw kayu nga makiubobuk saw?’ kun na.