Search form

Mattiu 21:12

Yù Ánge ni Apu Kesu sù Dakal nga Bale ni Namarò ta Jerusalem

Markus 11:15-19; Lukas 19:45-48; Kuan 2:13-22

12Á pakatunù ni Apu Kesu ta Jerusalem, simillung sù karakalán nga kapilliá, nga mangilin nga bale ni Namarò, á pinaturiák na ngámin yù ira nga minálláku ta lágum nayù balay ánna yù ira nga gumugumátáng. Á binalabalittak na yù ira lamesá nayù ira minánnáli ta kuártu ánna yù ira ággitubangán nayù ira minálláku ta lummun.