Search form

Mattiu 21:16

16Á iniyabbû da laguk nayù ira pári kâ Apu Kesu, “Arám mu panò maginná yù kagian nayù ira ábbing?” kud da kuna. “Á wan,” kun ni Apu Kesu. “Maginnákay. Á arán naw panò binibbik yaw nga netúrâ nga Ubobuk ni Namarò? Ajjan netúrâ nga kunniaw,

‘Yù ira ábbing, mássiki yù ira babaddì, netuddu nira yù makkagi sù mepángngà nga áddáyo ra kâ Apu.’ ”