Search form

Mattiu 21:42

42Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Uwan á! Á arán naw paga panò nabibbik yù dán nga netúrâ nga Ubobuk ni Namarò? Ajjan yù netúrâ nga kunniaw,

‘Yù tádday nga batu nga panakitán nayù ira mappadday ta balay, aggina galâ yù nabbáli ta ánnáddagán na balay.

Yaw yù kingnguá ni Apu Namarò, á nerallà yù kapállâ tam megapu kuna.’