Search form

Mattiu 22

Yù Ángngarigán nga Meyannung sù Bodá

Lukas 14:15-24

1Á nagángngarigán paga si Apu Kesu. Á kinagi na, 2“Á kunniaw yù keyarigán nayù ángngisipà ni Namarò ta tatolay sù pammagure na. Ajjan yù patul nga namarán ta bodá nayù anâ na nga laláki. 3Á kabalid da namarán, jinok nayù patul yù ira aripan na nga umay magágál sù ira tatolay nga inapà na. Ngam nanakì yù ira inapà na nga umay makibodá. 4Á yáyù nga jinok na laguk nayù patul yù ira tanakuán nga aripan na. Á kinagi na nira, ‘Kagian naw bì sù ira inapà ku ta umay lâ ira nga umay, ta dán nga naparán yù ipabbodá mi. Napártingin yù ira báka ánna yù ira matabá nga kígaw, á naparánin ngámin yù máwák tam,’ kun na. 5Ngam pinaguráyád da yù pangágál nayù patul nira, á inupù da yù akka-akkuád da. Ajjan yù ira nga minay ta ákkomanád da ánna yù ira minay nalláku. 6Á yù ira káruán, ginápù da yù ira káruán nga aripan nayù patul, á inipasapasiránád da ira, ánna pinapáte ra yù ira káruán.

7“Á pakarámak nayù patul karannian, nepallà yù pore na, á jinok na yù ira suddálu na, ta ed da papatáyan yù ira namapátay. Á sinuggi ra yù ili ra. 8Á kinagi na laguk nayù patul sù ira aripan na, ‘Dán nga naparánin ngámin yù ipabbodâ, ngam ari mepángngà yù ira olu nga inagálák ku. 9E kayu ta dápun, á apatan naw nga umay makibodá yù ira ngámin nga masingan naw,’ kun na. 10Á minay laguk yù ira aripan nayù patul, á inagálád da ngámin yù ira narángnganád da ta dálan, nga tatolay nga napiá onu narákè. Á yáyù nga napannu yù bale nayù patul sù ira makibodá.

11“Á minay laguk yù patul nga nakiubobuk sù ira álliuk na, á nasingan na yù tádday nga ari nappabbisti ta ákkibodá. 12Á iniyabbû nayù patul kuna, ‘Kopuk ku, ngattá, ta simillung ka saw nga ari nappabbisti ta ákkibodá?’ kun nayù patul. Á ari nakatabbák yù tolay. 13Á kinagi na laguk nayù patul sù ira masserbi kuna, ‘Gaputan naw ta baluran naw, á ilappák naw ta lawán sù kakallatán, nga gián nayù ira gikulukuletán, nga mangngarangngaringngì megapu sù jigâ da.’ ” 14Á kinagi na laguk ni Apu Kesu, “Aru yù ira nga agálán ni Namarò nga tumuttul kuna, ngam baddì lâ yù ira napíli na nga mesipà kuna.”

Yù Pangiyabbû da ta Meyannung sù Pappagá ra ta Buwì sù Patul

Markus 12:13-17; Lukas 20:20-26

15Á ta kabalin na yaw, nánaw laguk yù ira Parisio tán, á minay ira nakkaká-ubu-ubobuk nu kunnasi yù ánnukuk da kâ Apu Kesu ta meyannung sù ubobuk na. 16Á yáyù nga jinok da laguk kâ Apu Kesu yù ira kábulud da nga Parisio, nga nepappupúlù sù ira kábulun ni Patul Erodo. Á labbè da sù gián ni Apu Kesu, kinagi ra kuna, “Apu, ammu mi nga awán ta ángngilogò mu ánna kuruk yù ituddum nga bilin ni Namarò nga ipakuá na ta tatolay. Á awán ta irumurumám nga tatolay, gapu ta awán ta ikaburung mu nu anni yù kagiad da, mássiki nu makáwayyá ira. 17Kagiam mu bì laguk yù nonò mu nga meyannung karanniaw. Arán na panò ipugik nayù tunung tam yù pappagá tam ta buwì kâ Sisar, nga patul nga mammaguray ta Roma?” kud da. 18Ngam natagenà ni Apu Kesu yù narákè nga nonò da. Á yáyù nga kinagi na nira, “Sikayu, nga agippípiá! Ngattá, ta paraparubán nawà nga tukubán? 19Ipasingan naw bì nikán yù kuártu nga ipappagá naw ta buwì,” kun na. Á iniyawâ da kuna yù pirâ. 20Á iniyabbû ni Apu Kesu nira, “Asinni yù maká-alinu ánna makángngágan nga nemárká sawe pirâ?” kun na. 21“Si Patul Sisar,” kud da. Á kun na laguk ni Apu Kesu, “Á kukuá ni Patul Sisar laguk yù pirâ nga namárkán ta kágappà nayù mammang na ánna yù ngágan na. Á yáyù nga pagán naw yù buwì nga meyannung sù pakáwayyá na. Á tuppálan naw gapay yù ipakuá ni Namarò nikayu, nga meyannung sù pakáwayyá na gapay,” kun ni Apu Kesu. 22Á pakaginná nayù ira kábulun ni Patul Erodo ánna yù ira Parisio sù kinagi ni Apu Kesu, nepallà yù kapállâ da sù kasírik nayù itabbák na. Á nánawád da.

Yù Meyannung sù Paginnanole nayù ira Námmatay

Markus 12:18-27; Lukas 20:27-40

23Á tán nga ággaw galâ, minay gapay yù ira káruán nga Sadusio. Aggira yù makkagi ta ari maginnanolay yù ira námmatay. Á jiminikkì ira nga nagiyabbû kâ Apu Kesu. 24Á kinagi ra, “Mesturu, ajjan yù netúrâ nga inituddu na ngaw ni Moyses. ‘Nu matay yù laláki nga natayán na yù atáwa na nga awán ta anâ da, máwák nayù wagi nayù natay nga atawán na yù bálu, tapè maganâ ira, á mebiláng yù anâ da ta anâ nayù wagi na nga natay.’ 25Á gári, ajjan sawe giám mi yù ira pitu nga mawwawági nga lálláki. Á nangatáwa yù kaká, á natay nga awán ta anâ na. Á yáyù nga inatáwa nayù urián na yù bálu, nga asípák na. 26Á natay laguk yù mekaruá nga laláki gapay nga awán ta anâ na. Á kunnian gapay yù nesimmu sù mekatallu nga laláki ánna yù ira dumaddáddán nga wáwwagi na áddè sù mekapitu. Aggira ngámin, nattutubbátád da nga inatáwa yù babay nga bálu nayù kaká ra, á natay ngámin yù ira mawwawági nga awán ta anâ da. 27Á naporián nga natay gapay yù babay. 28Á yawe bì yù iyabbû mi nikaw. Noka nu duttál yù ággaw na paginnanolay nayù ira námmatay, asinni laguk sù ira ngaw pitu nga lálláki yù atáwa nayù babay? Nepatalugáring ta inatáwa ra ngámin nga pitu,” kud da.

29Á simibbák si Apu Kesu nira, á kinagi na, “Nakaliwâ kayu ta pannononò naw, gapu ta arán naw garè mánnámmuán yù dán nga netúrâ nga Ubobuk ni Namarò, ánna arán naw gapay mánnámmuán yù pakáwayyá ni Namarò. 30Sangaw nu maginnanolay yù ira námmatay, mapataliánin yù ággián na tatolay, á kunnay ira sù ira daroban ni Namarò ta lángì, nga ari makiatáwa ánna mangatáwa. 31Á ta meyannung sù paginnanolay nayù ira námmatay, arán naw paga panò nabibbik yù kinagi ni Namarò nikayu? Netúrâ yaw nga kinagi na, 32‘Sikán si Namarò, nga pakimorayád di Abrakam kári Isak kâ Akup,’ kun ni Namarò. Á si Namarò, ari gemma yù pakimorayán nayù ira námmatay, nu ari galâ yù pakimorayán nayù ira matolay,”+ kun ni Apu Kesu nira. 33Á ta pakaginná nayù ira magaru nga tatolay karannian nga kinagi ni Apu Kesu, napállâ ira sù pangituddu na. Ta nánnámmuád da ta mepattolay lâ paga yù ira ngaw naggaká nira, di Abrakam kári Isak kâ Akup, mássiki nu natay yù baggi ra ngaw nga nabayágin lage na nakkagi ni Namarò ta aggina yù pakimorayád da.

Yù Kapoluán nayù ira Taddán ni Namarò nga Máwák na Tolay nga Tuppálan

Markus 12:28-34; Lukas 10:25-28

34Á pakaginná nayù ira Parisio ta ari nakatabbák yù ira Sadusio kâ Apu Kesu, naggagammung ira, á jiminikkì ira kuna. 35Á ajjan nira yù abugádu nga makáwayyá ta meyannung sù tunung nayù rilisiod da. Nagiyabbû kâ Apu Kesu, ta parubán na tukubán, á kinagi na, 36“Mesturu, anni yù kapoluán nayù ira ngámin nga taddán ni Namarò nga máwák na tolay nga tuppálan?” kun na. 37Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “ ‘Iddi-iddukam mu yù Yápum nga namarò nikaw megapu sù ngámin nga ayâ nayù putum, megapu sù ngámin nga urem, ánna megapu sù ngámin nga nonò mu.’+ 38Yane yù napolu nga tunung nga máwák na tolay nga tuppálan. 39Á negittá sù kapoluán yù mekaruá nga tunung ni Namarò, nga kunniaw: ‘Iddi-iddukam mu yù ira ikáttolem gapay nga kunnay sù pangiddù mu sù baggim.’+ 40Á yawe ira duá nga tunung ni Namarò yù nabbatayán nayù ira ngámin nga tunung nga inikatalà ni Namarò kâ Moyses ánna yù ngámin nga inituddu nayù ira ábbilinán ni Namarò áddè ngaw.”

Yù Ángngiyabbû nayù Tolay nga Meyannung sù Mangiyígù nga Mangngágan ta Kiristu

Markus 12:35-37; Lukas 20:41-44

41Á gapu ta ajjanin yù ira Parisio nga naggagammung, á lage ra nánaw, nagiyabbû si Apu Kesu nira, nga kun na, 42“Anni laguk yù kagian naw nga meyannung sù Mangiyígù nga mangngágan ta Kiristu, nga umay mammaguray? Asinni yù naggaká kuna?” kun na. Á simibbák ira, á kinagi ra, “Aggina yù ginaká nayù ngaw Patul Dabid,” kud da. 43Á iniyabbû na laguk ni Apu Kesu nira, “Á nu kuruk nga ginaká nayù ngaw Patul Dabid, ngattá laguk ta kinagi ni Patul Dabid ta aggina yù Yápu na? Ta yáyù inipeyubobuk na ngaw nayù Ikararuá ni Namarò kâ Dabid, nga kunniaw:

44‘Si Apu Namarò, kinagi na sù Yápù: E ka bì magitubang ta jiwanák ku,

sù ággitubangán nayù meparáyaw, áddè ta arák ku appútan yù ira malussaw nikaw.’+

45Á gapu ta pakkagi ni Dabid ta aggina yù Yápu na, ngattá laguk ta kagian naw ta ginaká na galâ ni Dabid?” kun ni Apu Kesu nira. 46Á awán bulubugá ta makatabbák kâ Apu Kesu. Á yáyù nga namegapu tán nga ággaw, awán bulubugá ta makeyangngà nga magiyabbû kuna.