Search form

Mattiu 22:10

10Á minay laguk yù ira aripan nayù patul, á inagálád da ngámin yù ira narángnganád da ta dálan, nga tatolay nga napiá onu narákè. Á yáyù nga napannu yù bale nayù patul sù ira makibodá.