Search form

Mattiu 22:15

Yù Pangiyabbû da ta Meyannung sù Pappagá ra ta Buwì sù Patul

Markus 12:13-17; Lukas 20:20-26

15Á ta kabalin na yaw, nánaw laguk yù ira Parisio tán, á minay ira nakkaká-ubu-ubobuk nu kunnasi yù ánnukuk da kâ Apu Kesu ta meyannung sù ubobuk na.