Search form

Mattiu 22:17

17Kagiam mu bì laguk yù nonò mu nga meyannung karanniaw. Arán na panò ipugik nayù tunung tam yù pappagá tam ta buwì kâ Sisar, nga patul nga mammaguray ta Roma?” kud da.