Search form

Mattiu 22:2

2“Á kunniaw yù keyarigán nayù ángngisipà ni Namarò ta tatolay sù pammagure na. Ajjan yù patul nga namarán ta bodá nayù anâ na nga laláki.