Search form

Mattiu 22:23

Yù Meyannung sù Paginnanole nayù ira Námmatay

Markus 12:18-27; Lukas 20:27-40

23Á tán nga ággaw galâ, minay gapay yù ira káruán nga Sadusio. Aggira yù makkagi ta ari maginnanolay yù ira námmatay. Á jiminikkì ira nga nagiyabbû kâ Apu Kesu.