Search form

Mattiu 22:24

24Á kinagi ra, “Mesturu, ajjan yù netúrâ nga inituddu na ngaw ni Moyses. ‘Nu matay yù laláki nga natayán na yù atáwa na nga awán ta anâ da, máwák nayù wagi nayù natay nga atawán na yù bálu, tapè maganâ ira, á mebiláng yù anâ da ta anâ nayù wagi na nga natay.’