Search form

Mattiu 22:26

26Á natay laguk yù mekaruá nga laláki gapay nga awán ta anâ na. Á kunnian gapay yù nesimmu sù mekatallu nga laláki ánna yù ira dumaddáddán nga wáwwagi na áddè sù mekapitu. Aggira ngámin, nattutubbátád da nga inatáwa yù babay nga bálu nayù kaká ra, á natay ngámin yù ira mawwawági nga awán ta anâ da.