Search form

Mattiu 22:29

29Á simibbák si Apu Kesu nira, á kinagi na, “Nakaliwâ kayu ta pannononò naw, gapu ta arán naw garè mánnámmuán yù dán nga netúrâ nga Ubobuk ni Namarò, ánna arán naw gapay mánnámmuán yù pakáwayyá ni Namarò.