Search form

Mattiu 22:3

3Á kabalid da namarán, jinok nayù patul yù ira aripan na nga umay magágál sù ira tatolay nga inapà na. Ngam nanakì yù ira inapà na nga umay makibodá.