Search form

Mattiu 22:35

35Á ajjan nira yù abugádu nga makáwayyá ta meyannung sù tunung nayù rilisiod da. Nagiyabbû kâ Apu Kesu, ta parubán na tukubán, á kinagi na,