Search form

Mattiu 22:37

37Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “ ‘Iddi-iddukam mu yù Yápum nga namarò nikaw megapu sù ngámin nga ayâ nayù putum, megapu sù ngámin nga urem, ánna megapu sù ngámin nga nonò mu.’