Search form

Mattiu 22:39

39Á negittá sù kapoluán yù mekaruá nga tunung ni Namarò, nga kunniaw: ‘Iddi-iddukam mu yù ira ikáttolem gapay nga kunnay sù pangiddù mu sù baggim.’