Search form

Mattiu 22:4

4Á yáyù nga jinok na laguk nayù patul yù ira tanakuán nga aripan na. Á kinagi na nira, ‘Kagian naw bì sù ira inapà ku ta umay lâ ira nga umay, ta dán nga naparán yù ipabbodá mi. Napártingin yù ira báka ánna yù ira matabá nga kígaw, á naparánin ngámin yù máwák tam,’ kun na.