Search form

Mattiu 22:40

40Á yawe ira duá nga tunung ni Namarò yù nabbatayán nayù ira ngámin nga tunung nga inikatalà ni Namarò kâ Moyses ánna yù ngámin nga inituddu nayù ira ábbilinán ni Namarò áddè ngaw.”