Search form

Mattiu 22:41

Yù Ángngiyabbû nayù Tolay nga Meyannung sù Mangiyígù nga Mangngágan ta Kiristu

Markus 12:35-37; Lukas 20:41-44

41Á gapu ta ajjanin yù ira Parisio nga naggagammung, á lage ra nánaw, nagiyabbû si Apu Kesu nira, nga kun na,