Search form

Mattiu 22:44

44‘Si Apu Namarò, kinagi na sù Yápù: E ka bì magitubang ta jiwanák ku,

sù ággitubangán nayù meparáyaw, áddè ta arák ku appútan yù ira malussaw nikaw.’